استانداردها و گواهینامه ها

  • گواهینامه HACCP

    گواهینامه HACCP

  • گواهینامه حلال

    گواهینامه حلال

  • گواهینامه استاندارد ایران

    گواهینامه استاندارد ایران

  • گواهینامه JAS-ANZ

    گواهینامه JAS-ANZ

  • گواهینامه ISO 22000

    گواهینامه ISO 22000

  • گواهینامه ISO 10004

    گواهینامه ISO 10004

  • گواهینامه ISO 9001

    گواهینامه ISO 9001

  • گواهینامه IAF

    گواهینامه IAF

  • سازمان غذا و دارو

    سازمان غذا و دارو