هیئت مدیره

 • آقای مجید راهب
 • خانم مهین دخت مدنی
  • خانم مهین دخت مدنی
  • عضو هیئت مدیره
  • -
 • آقای اکبر وصالی قمصری
  • آقای اکبر وصالی قمصری
  • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
  • -